Bestuur

Bestuur (9)

Als ouder van een of meer sportende kinderen weet u als geen ander wat ‘de club’ voor hen kan betekenen. Voor veel kinderen en jongeren is de sportvereniging niet alleen de plek waar zij trainen. Ze gaan er ook heen voor de gezelligheid, de aandacht en om plezier te maken met hun sportvrienden. Sportverenigingen doen er vaak veel aan om sporten leuk en veilig te houden. Het is daarbij van groot belang dat zij een veilige omgeving waarborgen. Dat gebeurt door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat daardoor bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen minder kans krijgen, bespreekbaar zijn en snel kunnen worden aangepakt. Een van die ongewenste omgangsvormen is seksuele intimidatie.

Grenzen Wat ‘gewenst’ en ‘ongewenst’ is, verschilt per persoon. De een lacht mee met dubbelzinnige grappen, de ander voelt zich er behoorlijk ongemak¬kelijk onder. Wat voor het ene kind een bemoedigend klopje is, kan een ander opvatten als een vervelende en onnodige aanraking. Een veel minder ‘grijs gebied’ is seksueel misbruik. Die term wordt gebruikt als het gaat om seksuele handelingen door volwassenen met kinderen onder de zestien jaar. Ook misbruik begint vaak met een ‘onschuldig’ voorval, een grap of een verdwaalde hand.

Wat kunt u doen? Als ouder kunt u een actieve rol vervullen bij het voorkómen en vroegtijdig signaleren van seksuele intimidatie. Dat kan door met uw kind te praten over zaken als lichamelijk contact en het in dat verband voelen en stellen van eigen grenzen. Daarnaast kunt u door actief betrokken te zijn bij de sportactiviteiten van uw kind en de sportvereniging uw bijdrage als ouder leveren aan een veilig klimaat en de juiste omgangsvormen. We hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een veilige en positieve sportomgeving te creëren en om te handelen als het mis gaat.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Incidenten en meldingen in de sport rondom seksuele intimidatie variëren van verbale intimidatie (seksuele dingen roepen naar iemand) en niet-functionele of ongewilde aanrakingen (masseren waar het niet nodig is bij een blessure) tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Bij grooming gaat het over langdurige trajecten waarbij kinderen bevriend raken met een volwassene waarna er op een moment misbruik plaatsvindt. De laatste jaren zijn sociale media en filmen vaker onderdeel van een incident.

Recht om nee te zeggen

Je hebt het recht nee te zeggen als het gedrag van een ander je een vervelend gevoel geeft. Ook als het een volwassen persoon is, een medesporter of een coach: het is niet oké! Praat erover met je ouders, vrienden, het bestuur van je vereniging, je trainer of neem contact op met de vertrouwenspersonen.

Gedragsregels begeleiders in de sport

1 Veilige omgeving

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2 Waardigheid

De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé¬leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3 Seksuele intimidatie

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4 Seksueel misbruik

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5 Aanraking

De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6 Intimiteiten

De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook

7 Privéruimte

De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed¬ of hotelkamer.

8 Bescherming

De begeleider heeft de plicht ¬ voor zover in zijn vermogen ligt ¬ de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9 Tegenprestaties

De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10 Naleving

De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11 Verantwoordelijkheid

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon sport

Een vertrouwenspersoon kiest kant en is er alleen voor jou. De vertrouwenspersoon luistert naar je, helpt je verhaal op een rij te zetten, kent de sport als netwerk en de weg voor tuchtrecht bij de bonden, kan een inschatting maken of je juridisch advies nodig hebt, kan mee gaan naar afspraken etc. De vertrouwenspersoon is geen hulpverlener of arts, maar kan je wel doorverwijzen. Je krijgt persoonlijk begeleiding, maar hebt zelf de regie.

Binnen SV Venray zijn er een tweetal vertrouwenspersonen:

Mevrouw Marléne Leenders (06) 83 17 28 60
De heer Bernie van Lierop (06) 417 72 275

 

Seksuele intimidatie en misbruik - protocol: zie bijlage van deze pagina

Doelstelling Fair Play beleid

De missie van SV Venray is:
‘SV Venray streeft er naar om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en stelt zich ten doel een gevoel van trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen’.
Om deze missie na te kunnen streven is er binnen de vereniging een plezierige en veilige omgeving nodig. Dit willen we bereiken door het streven naar onze kernwaarden. De Fair Play commissie heeft de taak de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Zowel proactief als reactief vervult de commissie zijn rol om de plezierige en veilige omgeving te bewaken. Daarbij wordt er ondersteuning en advies gegeven aan het bestuur en andere leden binnen SV Venray. Binnen dit Fair Play beleid wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid van alle leden en betrokkenen van de vereniging. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen recreatief en prestatief.

Kernwaarden van SV Venray
De kernwaarden van SV Venray zijn drijfveren die laten zien waar de vereniging voor staat. Een belangrijke functie van de kernwaarden is dat we elkaar kunnen aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag.

De kernwaarden van SV Venray
1. Iedereen is welkom binnen SV Venray
2. We hebben respect voor elkaar, ons sportpark en onze materialen.
3. De vereniging kan niet zonder onze vrijwilligers, we zijn hier dankbaar voor.
4. We laten spelers hun spel spelen.
5. We maken afspraken met elkaar en komen deze na.
6. We spreken elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag.
7. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Fair Play Commissie
Om te komen tot een sportieve en veilige omgeving, is verantwoordelijkheid nodig van alle leden en betrokkenen van SV Venray. De Fair Play commissie biedt ondersteuning en advies aan alle leden, betrokkenen en bestuur van de vereniging om hiertoe te komen. De Fair Play commissie handelt daarin zowel proactief als reactief.

Proactief handelen
- De Fair Play commissie heeft een kartrekkersrol in het uitdragen van onze kernwaarden. Deze moeten voor alle leden bekend en dus ook zichtbaar zijn.
- De Fair Play commissie gaat uit van het principe ‘voorkomen is beter dan genezen.’ We denken gevraagd en ongevraagd mee om ongewenste situaties voor te zijn. Daarin dienen we als vraagbaak voor iedereen die binnen de vereniging voor lastige situaties staat.
- De Fair Play commissie analyseert zorgen, klachten en ongewenste situaties vanuit de vereniging. We streven ernaar om te zoeken naar de oorzaak van een situatie. Door met de oorzaak van een situatie aan de slag te gaan willen we ongewenste situaties in de toekomst voorkomen.
- De Fair Play commissie staat desgewenst bij, maar bevraagt leden op hun eigen rol in het nemen van verantwoordelijkheid om te komen tot een plezierige en veilige omgeving.

Reactief handelen
- Ongewenste gedragingen zijn altijd in strijd met onze kernwaarden.
- Ongewenste gedragingen van alle leden en betrokkenen kunnen worden gemeld bij de Fair Play commissie. Melden kan bij voorkeur via het formulier op de website, maar de commissie is ook op andere wijzen benaderbaar. De commissie buigt zich over de ingediende formulieren en handelt deze af.
- Bij een ongewenste gedraging met kleine of geringe impact kan de commissie maatregelen opleggen in de vorm van een waarschuwing of kleine schorsing.
- Bij een ongewenste gedraging van grotere impact zal de commissie een adviserende rol hebben richting de verantwoordelijke commissies; jeugdbestuur, commissie lagere elftallen, technische commissie, dames/meiden afdeling en G-voetbal. Daarbij kan advies worden uitgebracht over een alternatieve maatregel of langere schorsing. In het uiterste geval kan advies worden uitgebracht over een royering, daarin zal de betreffende commissie altijd het bestuur inschakelen.
- Bij herhaaldelijke meldingen, en wanneer eerdere maatregelen geen effect hebben gehad, kan de Fair Play commissie de verantwoordelijke commissies adviseren andere maatregelen op te leggen.
- De Fair Play commissie past hoor- en wederhoor toe bij situaties die een grotere impact hebben.
- In geval van ongewenste gedragingen kan Fair Play commissie gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuur, de verantwoordelijke commissies of leiders over een passende afhandeling.
- Om ongewenste gedragingen op de juiste manier af te handelen zal de Fair Play commissie een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene(n).

Melden en afhandelen ongewenste gedraging(en)
- Leden en niet-leden kunnen ongewenste gedragingen melden door het bestemde formulier in te vullen.
- Wanneer leiders een melding maken, geven zij aan wat zij zelf als gedaan hebben aan de situatie. Een leider heeft immers (deels) eigen verantwoordelijkheid.
- Het formulier is een digitaal formulier, te vinden op de website van SV Venray.
- De Fair Play commissie handelt alle ingediende formulieren binnen maximaal 4 weken af.
- Afhankelijk van de impact van de melding kan de Fair Play commissie doen besluiten tot voorlopige oplegging van maatregelen.
- Opgelegde maatregelen worden door de Fair Play commissie altijd schriftelijk vastgelegd. Hiervan gaat een kopie naar het bestuur.

Fair Play commissie
De Fair Play commissie is gestart vanaf 1 januari 2020. De commissie bestaat uit Ellie Camps, Felix Vollenberg en Jesper van Lierop.
Het digitaal meldingsformulier FAIRPLAY vindt U HIER.
Een hardcopy van dat formulier kunt U HIER downloaden.
Wilt U ons e-mailen, mail dan aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wilt U ons iets schrijven? Doe U brief/bericht dan in de FAIRPLAY-brievenbus, achter in de kantine bij de club administratie.

 

 

 

 

Contributie & boetes

Onderstaand  de regels, deadlines en consequenties m.b.t. het innen van contributie en boetes.

Afmelden voor het komende seizoen

Overschrijven naar een andere vereniging kan tot en met 15 juni. Dat is ook de uiterste datum voor het afmelden als lid. Bij afmelding na 15 juni zal SV Venray € 25,- administratiekosten in rekening brengen.

Contributie inning

De contributie zal in de derde week van juli worden afgeschreven. Controle op geïnde contributie zal plaatsvinden op 1 augustus. De speler van wie SV Venray op 1 augustus nog geen contributie heeft ontvangen, ontvangt een aanmaning met de mogelijkheid om voor 1 september de contributie alsnog te voldoen. Een speler die op 1 september nog niet betaald heeft wordt geschorst en mag niet spelen en trainen. Betreffende speler of ouders (indien speler een jeugdlid is) zullen over dit speelverbod geïnformeerd worden. Een speler die op 1 november de contributie nog steeds niet betaald heeft zal worden uitgeschreven als lid van SV Venray. Hierbij zal een financiële aantekening gemaakt worden in het systeem. Wanneer betreffende speler in de toekomst weer/alsnog lid wil worden zal eerst aan achterstallige betaling voldaan moeten worden.

Contributie betalingsregelingen

Kan de contributie, door de financiële situatie, niet voldaan worden, dan is er de mogelijkheid om aanspraak te maken op betaling van de contributie via Jeugd Sportfonds. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met SV Venray door een mail te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.In alle andere gevallen is er de mogelijkheid om voor 15 juni een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om een regeling te treffen. Verzoeken ontvangen na 15 juni worden niet meer in behandeling genomen.

Afmelden gedurende het seizoen

Bij afmelding voor 1 september is contributie restitutie mogelijk, minus € 25,-administratie kosten.  Bij afmelding na 1 september, is er geen contributie restitutie meer mogelijk.

Niet spelen door langdurige blessures

Er kan aanspraak gemaakt worden op teruggave van (een deel van) de betaalde contributie n.a.v. een langdurige blessure door op het einde van het seizoen (mei) een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De penningmeester zal per geval kijken hoe hiermee omgegaan wordt.

Later aanmelden

Bij latere aanmelding in het seizoen zal onderstaand schema gehanteerd worden. Uitgangspunt hierbij is het moment van plaatsing in een team.

Te betalen deel bij plaatsing in de maand:

- Juli, Aug, Sep, Okt     100%

- Nov, Dec, Jan, Feb      50%  

- Mrt, Apr, Mei              25% 

Boetes opgelegd door de KNVB

Boetes welke opgelegd zijn door de KNVB worden door SV Venray geïnd bij de beboete persoon. Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd: Beboete persoon ontvangt schriftelijk een vooraankondiging van de boete met het af te schrijven bedrag (automatische incasso). Mocht het geïncasseerde bedrag na afschrijving gestorneerd worden dan dient de betaling alsnog binnen 2 weken te worden voldaan. Als de betaling niet binnen 2 weken alsnog is voldaan zal betreffende speler door SV Venray geschorst worden voor alle verenigingsactiviteiten totdat de boete voldaan is.

 

 1. Inleiding

SV Venray hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Venray houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als uw club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van Leden en vrijwilligers
  Persoonsgegevens van leden en vrijwilligers worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
  - Ledenadministratie;
  - Teamregistratie;
  - Contributieheffing;
  - Speler Volg Systeem;
  - Normen en Waarden Systeem;
  - Vrijwilligers Database.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier.
  2. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u
   vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Geboortedatum;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Geslacht;
   - Adres;
   - Bankgegevens;
   - Sport specifieke diploma’s;
   - Lidmaatschapsnummer;
   - Beroep (ouders/verzorgers);
   - Interesse/ambities voor vrijwilligerswerk binnen onze Vereniging.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking gedurende de tijd dat u aangemeld bent en uiterlijk tot twee jaren na afmelding. Ten behoeve van het archief bewaren we na uw afmelding onderstaande gegevens:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Geboortedatum;
   - Sport specifieke diploma’s;
   - Lidmaatschapsnummer.

 2. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. informatievoorziening
  Persoonsgegevens t.b.v. informatievoorziening worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 3. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. Speler Volg Systeem
  Persoonsgegevens t.b.v. Speler Volg Systeem worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het inzichtelijk maken van de voetbal voortgang en capaciteiten van een speler.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres;
   - Geslacht;
   - Geboortedatum;
   - Team;
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 4. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. het Normen en Waarden Systeem
  Persoonsgegevens t.b.v. Normen en Waarden Systeem worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het inzichtelijk maken van ongewenste incidenten binnen de Vereniging en hier op kunnen acteren.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen/verwerken indien de persoon betrokken is bij een incident:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres;
   - Geslacht;
   - Geboortedatum;
   - Team;
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.
  4. Nadat men is afgemeld worden de gegevens van de betrokken persoon in het Normen en Waarden Systeem geanonimiseerd, zodat zij enkel voor statistische doeleinde geschikt zijn.
   De volgende gegevens van een bij een incident betrokken persoon blijven bewaard: Geboortejaar, Geslacht, Team en zijn niet herleidbaar naar een persoon.

 5. Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. de Vrijwilligers Database
  Persoonsgegevens t.b.v. de Vrijwilligers Database worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Het inventariseren, werven en onderhouden van vrijwilligers en hun interesse.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is het Aanmeldingsformulier
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - E-mailadres;
   - Interesse voor vrijwilligerswerk binnen de Vereniging;
   - Relevante diploma’s.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is.

 6. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
  Persoonsgegevens van medewerkers worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst;
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Geboortedatum;
   - Salarisgegevens;
   - Kopie ID;
   - BSN-nummer;
   - Bankgegevens.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaren.

 7. Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren
  Persoonsgegevens van sponsoren worden door SV Venray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: Uitvoering geven aan sponsor overeenkomst.
  1. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de sponsor overeenkomst.
  2. Voor de bovenstaande doelstelling kan SV Venray de volgende persoonsgegevens van u vragen:
   - Voornaam;
   - Tussenvoegsel;
   - Achternaam;
   - Telefoonnummer;
   - E-mailadres;
   - Bankgegevens.
  3. Uw persoonsgegevens worden door SV Venray opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode: gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaren.

 8. Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  - De ledenadministratie (Sportlink Services B.V., RABO Bank & KNVB Zuid II);
  - De financiële administratie (Lenssen Advies Venray);
  - Het website beheer (Antagonist).
  1. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  2. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
  3. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden maar, eerst nadat u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 9. Buiten Nederland
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn in het buitenland anders dan na een van Nederlands rechtswege gegeven opdracht en dan allen nog aan een Nederlandse entiteit.
 1. Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 1. Bewaartermijn
  SV Venray bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat volgens de wet is vereist.
  Persoonsgegevens kunnen in voorkomend geval voor statistische doeleinde worden bewaard. In dat geval worden de persoonsgegevens na de aangegeven bewaartermijn geanonimiseerd.
 1. Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  1. Alle personen die namens SV Venray van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  4. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  5. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  6. Medewerkers welke persoonsgegevens verwerken beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.).

 2. Rechten omtrent uw gegevens
  1. U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
  2. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
  3. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
  4. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  5. Indien U heeft aangegeven dat wij uw gegevens mogen verwerken (bijv. middels het Aanmeldingsformulier) of, op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 1. Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 1. Vragen
  Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 2. Contactgegevens
  SV Venray
  Sportlaan 6
  5801AH Venray
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SV Venray is in 2017 overgestapt van Nike kleding naar Hummel.

De wedstrijdshirts voor spelers en keepers worden betaald uit het Kledingfonds waarvoor iedere speler jaarlijks € 10,00 betaalt.
Overige spullen zijn – voor eigen rekening of via een sponsor – verkrijgbaar bij Sport2000 in Venray.

SPONSORING
Wil je een team sponsoren of heb je een sponsor voor je team, neem dan contact op met Jan de Bruijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  voor de mogelijkheden. 

Voor meer informatie over het Kledingfonds, kunt U contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het reglement van ons kledingfonds is als bijlage gevoegd aan deze pagina.

 

SV Venray is met ongeveer 1.400 leden de grootste sportvereniging in de regio Noord Limburg. De club heeft een rijke historie met als één van de hoogtepunten het kampioenschap in de Hoofdklasse in 1989. Het eerste herenteam komt iop dit moment uit in de Eerste klasse.

Buiten het eerste herenteam heeft Venray nog veel andere teams die wekelijks voetballen, in totaal zijn er 16 senioren teams en meer dan 50 jeugdteams. Omdat we voetbal betaalbaar willen houden voor iedereen zijn we als vereniging voor een groot deel afhankelijk van sponsoring.  Dankzij onze sponsors kunnen onze leden gebruik maken van goede faciliteiten, trainers en materiaal. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat onze jeugd zich goed kan ontwikkelen waardoor we steeds meer eigen jeugd in onze hoogste senioren elftallen krijgen.

Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar sponsors of, het nu is omdat u uw naamsbekendheid wilt vergroten, omdat u maatschappelijk betrokken wilt zijn of, omdat er iemand bij SV Venray speelt die u kent, u bent van harte welkom!
Neem contact met ons op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

SV Venray wordt bestuurd door een aantal componenten: een bestuur, een aantal commissies en functionarissen.

 

Bestuur      
Voorzitter  Peter Kerstjens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vice voorzitter  Vacant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Penningmeester  Vacant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris  Bernie van Lierop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Bestuurslid Technische zaken  Wim Vievermans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuurslid Vrijwilligers zaken  Martin Leenders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Commissies
Technische Commissie  Ivo van der Weerden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Rondom 1  Geert Gerrats Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Kantine  Math van den Bekerom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Vrouwen (incl. MO17 en MO15)  Vacature Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Activiteiten  Karel van Daal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Recreatief Heren  Huub van de Laar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie G- Voetbal  Karin Peeters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Scheidsrechters  Math van den Bekerom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie PR & Communicatie  Jimmy de Bruijn / Coert de Bruijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Fair Play  Jesper van Lierop / Felix Vollenberg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie Sponsoring  Jan de Bruijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Commissie 75-jaar jubileum  Jan Arts Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kledingfonds  Monique van Rooij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Wedstrijdzaken  Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Stage coördinator  Ellie Camps  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Toernooien van SV Venray  Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
SV Venray uitnodigen op uw toernooi?  Wiel Crooijmans Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Jeugdcommissie    
Jeugdvoorzitter  Paul Rutten / Daan Mous Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugdsecretaris  Vacant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeugd-wedstrijdsecretraris  Theo van Stokkem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-19  John Engels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-17  John Engels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Hoofdleider JO-15, JO-13, JO-12  Lennard Jansen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-11, JO-10, JO-9, JO-8  Judith Hendriks Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hoofdleider JO-7, JO-6  Judith Hendriks Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Technische Jeugdcommissie  Pieter van de Voort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
        
Administratief
Secretariaat  Bernie van Lierop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Administratie  Bernie van Lierop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie  Bernie van Lierop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Financiële administratie  Bernie van Lierop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
Overige    
Stichting beheer sportpark  Rob Gorree Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
      

Missie

SV Venray streeft er naar om alle leden plezier te laten beleven met recreatief en prestatief voetbal en stelt zich ten doel een gevoel van trots en saamhorigheid te creëren bij alle betrokkenen.

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Tel. Administratie: (ma-vr: 08:00-12:00)
  0478-512338

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.