Junioren

Junioren

Indelen jeugd bij SV Venray

In welk team voetbalt mijn zoon of dochter volgend jaar? Waarom in het 3e team en niet in het 1e? Kan hij of zij bij zijn vriendjes of vriendinnetjes voetballen? Blijft het team het hele seizoen hetzelfde? Deze vragen horen wij vaak. Wij hechten er veel waarde aan dat vooraf duidelijk is hoe de indeling plaatsvindt. Hieronder geven wij de kaders weer die voor de indeling van teams relevant zijn. Ook staat er vermeld bij wie je terecht kunt bij vragen.

 

 1. Uitgangspunten

Voordat overgegaan wordt op de uitgangspunten die SV Venray hanteert bij de indeling van teams benadrukken wij dat het ten alle tijden gaat om het voetbalplezier. Wij zijn ervan overtuigd dat het plezier het meeste tot uitdrukking komt wanneer alle kinderen in de weerstand voetballen die het beste bij hen past. Ze krijgen daarmee de juiste prikkels om gemotiveerd te blijven en het plezier te behouden. Voetballen in de verkeerde weerstand is vaak niet bevorderlijk voor de eigen ontwikkeling en die van de teamgenoten. Ook belemmert dit vaak het voetbalplezier.

De volgende uitgangspunten zijn leidend bij de indeling:

 • De indeling van de teams (spelers) voor het volgende seizoen is rondom 1 juni bekend. Het doel is om de indeling van de leiding ook op 1 juni klaar te hebben. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. We steunen veelal op de betrokkenheid van ouders. Het team waar hun zoon of dochter voetbalt bepaalt vaak ook welk team de ouders gaan trainen.
 • Binnen SV Venray delen we kinderen in o.b.v. 3 verschillende weerstanden waar het kind het beste tot zijn of haar recht komt en zich het meeste kan ontwikkelen en plezier kan hebben: hoogste-middelste-minst hoge weerstand. Weerstand heeft betrekking op de kinderen waar mee (trainingen) of tegen (wedstrijden) gevoetbald wordt. In trainingen en de aangeboden oefeningen wordt rekening gehouden met die weerstand. Hiermee proberen we optimaal in te spelen op de ontwikkelmogelijkheden en -snelheden van alle kinderen en zetten we elk kind in zijn of haar kracht.
 • Onder ‘hoogste weerstand’ vallen vaak de 1ste teams en soms de 2de teams van de jaarlaag. Het is hierbij belangrijk dat het kind de hoogste weerstand aan kan en wil kunnen. Talent, inzet, gedrag en (ontwikkel)mogelijkheden spelen hierbij een rol. Voor de indeling van teams in de middelste en minst hoge weerstand kunnen ook andere factoren meegewogen worden. Er zal bij die indeling bijv. ook gekeken kunnen worden naar het bij elkaar zetten van vriendjes. Dit kan onder meer tot gevolg hebben dat een 3e en 4e team net zo sterk zijn.
 • Spelers voetballen in hun eigen ‘jaarlaag’ en normaliter niet in een andere leeftijdscategorie. We zijn ervan overtuigd dat het voor de ontwikkeling van kinderen, ook sociaal-emotioneel, het beste is wanneer zij met eigen leeftijdsgenoten voetballen en met hen iets opbouwen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar deze zullen altijd door de jeugdcommissie besloten worden. Het gaat om de volgende uitzonderingen:
 • Kinderen die een hogere weerstand aan kunnen en binnen hun eigen jaarlaag te weinig uitdaging hebben om zich verder te ontwikkelen. Dit zal continu beoordeeld worden, jaar in jaar uit en ook tijdens het voetbalseizoen. Dit betekent dus dat als je eenmaal in een hogere leeftijdscategorie speelt, het niet automatisch zo is dat je daar altijd zult blijven spelen. Kinderen ontwikkelen zich continu en in een verschillend tempo.
 • Er zijn dispensatiemogelijkheden voor kinderen die een jaarlaag ‘jonger’ (willen) gaan voetballen. Er kunnen redenen zijn waarom het voor het kind en/of de samenstelling van teams beter is dat het kind bij jongere kinderen gaat voetballen. Dit zijn uitzonderingen die altijd door de jeugdcommissie worden besloten. De club is hierbij ook gehouden aan regels die de KNVB hiervoor heeft opgesteld.
 • Ruimte binnen teams: het kan voorkomen dat teams in een jaarlaag bestaan uit te veel kinderen, of te weinig. Om alle kinderen wel te kunnen laten voetballen kunnen kinderen in een andere jaarlaag ingedeeld worden, altijd in overleg met ouders.
 • Kinderen die qua leeftijd passen binnen JO-7 maar al toe zijn aan echte competitiewedstrijden kunnen in overleg spelen met een eigen team in een competitie (JO-7 of JO-8) of kunnen toegevoegd worden aan een JO-8 team.
 • In de jaarlagen JO13 t/m JO19 zal het vaker voorkomen dat een speler in een andere jaarlaag speelt omdat dat qua aantal spelers beter uitkomt. Ook andere afwegingen kunnen hierbij een rol gaan spelen. Het kan zijn dat het wel/niet samen laten spelen van bepaalde kinderen beter is voor het kind en/of het team.
 • Uitgangspunt binnen onze club is dat we elkaar helpen waar nodig. We willen er graag voor zorgen dat zoveel als mogelijk wedstrijden door kunnen gaan. Als een team te weinig spelers heeft wordt dit opgelost met andere spelers uit de eigen jaarlaag. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan er bij wijze van uitzondering ook gekeken worden naar een aanvulling met kinderen vanuit een andere jaarlaag. Uiteraard met in achtneming van de knvb regels.

 

 1. Wie doet wat wanneer

Indelen gebeurt altijd voorafgaand aan het volgende seizoen. De indeling van de jeugd is rondom 1 juni bekend voor het seizoen dat vanaf augustus/september van datzelfde jaar start. Daarna en gedurende een seizoen kunnen echter wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door zij-instromers en wanneer kinderen niet in de juiste weerstand voetballen. Zij-instromers starten normaliter in de middelste of minst hoge weerstand en gedurende het seizoen wordt bekeken of het kind in de juiste weerstand voetbalt. De bedoeling is niet eerder te wijzigen dan dat 1 van de 4 fases (onderbouw) of 3 fases (bovenbouw) van de KNVB afgelopen zijn.

Bij de indeling van teams zijn meerdere rollen betrokken binnen SV Venray:

 • Hoofd jeugdopleidingen
 • Coördinatoren onder- en bovenbouw
 • Hoofdleiders jaarlagen
 • Interne scouts (verdeeld in onder- en bovenbouw), aangestuurd door Hoofd Jeugdopleidingen.
 • Jeugdleiders

De primaire verantwoordelijkheid voor het proces van het indelen van de jeugd ligt bij de hoofd jeugdopleidingen en de hoofdleiders samen met de coördinatoren onder- en bovenbouw. De hoofd jeugdopleidingen (hjo) is in de lead bij hoogste weerstanden samen met de coördinatoren, de hoofdleiders bij de middelste en minst hoge weerstand samen met de coördinatoren. Dit betekent dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van hjo, coördinatoren en hoofdleiders.

De volgende stappen, uitgezet in de tijd, worden gevolgd bij de indeling van de jeugdspelers. Bij alle fases zijn hoofd jeugdopleiding, coördinatoren onder- en bovenbouw, hoofdleiders, jeugdleiders en scouts betrokken.

 • Fase 1 (rondom 1 April):
 • Globale indeling: O.a. aantallen per jaarlaag, aantal teams voor het seizoen erna.
 • Uitvraag trainers/jeugdleiders: O.a. t.a.v. gedrag, inzet en voetbalkwaliteiten, gewenste weerstand van alle kinderen
 • Uitvraag spelers: Wel of niet doorgaan met voetballen bij SV Venray
 • Individuele casussen zijn bespreekbaar en worden uitgezet naar scouts en HO om daarna indien nodig meer info te halen bij trainers/leiders.
 • Fase 2 (rondom 1 Mei): Finetunen en bespreken individuele casussen
 • Aanpassen aantallen na uitvraag bij spelers. Reguleren nieuwe aanmeldingen en instroom vanuit wachtlijsten. Bevindingen scouts specifiek uitvragen. Indien onduidelijkheden uitvraag huidige trainers/leiders.
 • Fase 3 (rondom 1 Juni): Definitief vaststellen nieuwe indeling
 • Inloopmoment voor ouders bij vragen over indeling per jaarlaag, kort na communicatie van de indeling.

 

 1. Wijzigingen gedurende het seizoen

Als de indeling eenmaal is vastgesteld kunnen er wijzigingen plaatsvinden. Deze verdelen we in 3 categorieën:

 1. Aanmeldingen en afmeldingen.

Na het vaststellen van de definitieve indeling kunnen wijzigingen plaatsvinden door aan- of afmeldingen. Afmeldingen kunnen leiden tot het doorschuiven van kinderen. Voor aanmeldingen geldt dat zij in principe, nadat zij drie keer hebben mogen meetrainen (‘proeftrainen’), ingedeeld worden in een team waar ruimte is. Dat kan dus betekenen dat kinderen in de beginperiode ingedeeld staan in een team dat niet helemaal aansluit op de gewenste weerstand. Mogelijk kan er in het begin alleen getraind worden en kunnen er nog geen wedstrijden worden gespeeld.

Spelers die willen stoppen met voetballen of zich willen overschrijven naar een andere vereniging geven dit uiterlijk 1 juni door via het afmeldformulier. Alle andere manieren zijn ongeldig. Na die datum wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

 1. Ontwikkeling kinderen

Tijdens een seizoen ontwikkelen kinderen zich. De een sneller dan de ander. Kinderen die er in JO-8 bovenuit steken, doen dat mogelijk niet meer in de JO-10.  Gedurende het seizoen vinden er een aantal momenten plaats waarop de indeling opnieuw wordt beoordeeld. De momenten verschillen per onder- en bovenbouw (zie hierna). Indien het voor kinderen beter is dat zij in een ander team gaan voetballen zal dat worden besproken met de leiding en ouders. De jeugdcommissie besluit uiteindelijk wat er gebeurt. We passen dit enkel toe indien het overduidelijk is, bij twijfel bekijken we andere opties (bijv. mee laten trainen met andere teams). We willen voorkomen dat er tijdens een seizoen te veel mutaties plaatsvinden. Dat leidt mogelijk tot onrust.  

Deze ‘herbeoordelingen’ gebeuren in principe na iedere fase van de KNVB, maar in ieder geval na fase 2 (winterstop). Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het individu in de juiste weerstand. Er zijn 3 opties:

 1. 1x in de week meetrainen in andere weerstand, 1x trainen en wedstrijd eigen team. Tijdens alle fases.
 2. 2x in de week meetrainen in andere weerstand, wedstrijd eigen team. Na fase 1.
 3. Definitief over naar hogere weerstand. Na fase 2.
 4. Overig

Ook andere gebeurtenissen kunnen leiden tot aanpassingen, zoals een langdurige blessure van een jeugdlid. Uiteindelijk beslist de jeugdcommissie wat er gebeurt, in overleg met de leiding, hoofdleider en ouders.

 

 1. Indelen: onder- en bovenbouw

Hiervoor is benoemd dat er gedurende een seizoen aanpassingen in de indeling kunnen plaatsvinden. Deze momenten verschillen voor de onder- en bovenbouw.

 1. Onderbouw: JO-7 tot en met JO-12 (elke fase is ca. 6 weken)

Fase 1 KNVB:     evaluatie huidige indeling, bekijken welke kinderen onder andere weerstand moeten trainen

Fase 2 KNVB:     beslissen of indelingen aangepast moeten worden in de winterstop

Fase 3 KNVB:     evaluatie vernieuwde indeling, bekijken welke kinderen onder andere weerstand moeten trainen

Fase 4 KNVB:     beslissen over indelingen nieuwe seizoen. Hierbij wordt ook gekeken naar de competitieniveaus van de teams en of deze nog passend zijn.

 1. Bovenbouw: JO-13 tot en met JO-19

Najaar:                 evaluatie huidige indeling, bekijken welke kinderen onder andere weerstand moeten trainen, beslissen of indelingen aangepast moeten worden in de winterstop

Voorjaar:            evaluatie vernieuwde indeling, bekijken welke kinderen onder andere weerstand moeten trainen, beslissen over indelingen nieuwe seizoen

 1. Meidenvoetbal

Het aantal meiden dat binnen SV Venray voetbalt is nog niet zo groot dat er sprake is van een aparte afdeling met een eigen beleidsplan. Vooralsnog valt het meidenvoetbal daarom binnen de tak ‘jeugd’. Het aantal meiden dat binnen SV Venray voetbalt is tot en met de O15 niet zo groot dat we daar een aparte afdeling voor maken. Vanaf de MO-17 vallen de meiden wel onder de damesafdeling met een eigen beleidsplan.

Binnen SV Venray voetballen meiden in principe tot en met de MO-15 met de jongens. Dat betekent dat zij net als de jongens worden ingedeeld via de eerdergenoemde kaders. Vanaf MO-17 is er een apart meidenteam. Alleen exceptionele talenten spelen dan nog bij de jongens. Dit is ter beoordeling aan de hoofd jeugdopleidingen.

De indeling van de MO-17 is maatwerk. De hoofdleider van het meidenvoetbal is hierbij in de lead en zet het proces uit. Hierbij moet wel voortdurend overleg zijn met de hoofdleider van de O-15 en O-17 en de coördinator bovenbouw. De meidenafdeling moet geen op zichzelf staand eiland worden. Meiden gaan na de MO-17 in principe door naar de dames.

 1. Keepers

Keepers hebben een belangrijke rol binnen teams. Voor wat betreft de indeling hanteren wij het standpunt dat er tot en met de JO-11 geen ‘vaste keepers’ zijn, ook met het oog op de ontwikkeling van de voetballende kwaliteiten van keepers die steeds belangrijker worden. Dat betekent dus dat er tot en met deze jaarlaag altijd gerouleerd wordt met alle spelers als keeper (tenzij een jeugdspeler persé alleen maar wil keepen).

We hechten er veel waarde aan dat binnen de club ook keepers worden opgeleid en begeleid. Daar zetten we ons voor in. Om de positie van keepers aantrekkelijker te maken organiseren we keeperstrainingen (min. 1x per week) voor kinderen die keeper zijn of graag keeper willen worden. Het streven is om keepers van alle jaarlagen (vanaf de JO-12) deze optie te bieden. De club is echter afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidwilligheid van keeperstrainers. In de organisatie hiervan zijn grote stappen gezet, maar we zijn nog niet compleet.   

 1. Uitnodigingen voor (stages bij) betaald voetbal organisaties (bvo’s)

SV Venray is een grote club waar veel talentvolle jongens en meisjes voetballen. Regelmatig staan er scouts van betaald voetbalorganisaties (bvo’s) langs de lijn en wordt er contact gelegd met leiders over kinderen die opvallen. Het hoofd jeugdopleidingen binnen SV Venray onderhoudt de contacten met deze clubs. We merken dat de bvo’s op steeds jongere leeftijd scouten, dit gebeurt al vanaf de JO-8. Wij zijn daar geen voorstander van. Wij raden daarom kinderen van JO-10 en lager af om in te gaan op de avances van deze bvo’s, hoe aantrekkelijk dat soms ook is. Kinderen ontwikkelen zich veelal beter in de eigen omgeving, en ook binnen die omgeving kan de club zorgen dat extra prikkels worden gegeven aan kinderen die er bovenuit steken (zie 3b). Dat kan ook impact hebben op de indeling, door kinderen bijvoorbeeld wekelijks met een andere jaarlaag mee te laten trainen of daar wedstrijden mee te laten spelen.

Indien er stageverzoeken komen vinden die altijd plaats in overleg met de hjo. Uiteindelijk beslissen de ouders. Vanuit de club kunnen we enkel het advies meegeven en zoeken naar mogelijkheden om het binnen de club te organiseren. De stelregel binnen de club is dat spelers minimaal eens per week met het eigen team mee moeten trainen om deel uit te kunnen blijven maken van het team. Een speler die bijv. 2x per week bij VVV traint en niet meer binnen SV Venray, maakt geen onderdeel meer uit van een persoonlijk ontwikkelplan bij SV Venray en kan niet meer spelen in de hoogste weerstand.


 

Bijlage 1: Jaarlagen, wedstrijdvorm en teamsamenstelling

In onderstaand schema staan de verschillende jaarlagen, wedstrijdvorm en het aantal spelers per team.

Jaarlaag

Wedstrijdvorm

Aantal spelers team (streven)

Jeugd onder 7 (JO5, JO6 en JO7)

4 - 4

In overleg

Jeugd onder 8 (JO8)

6 - 6

8, maximaal 9

Jeugd onder 9 (JO9)

6 - 6

8, maximaal 9

Jeugd onder 10 (JO10)

6 - 6

8, maximaal 9

Jeugd onder 11 (JO11)

8 - 8

10, maximaal 11

Jeugd onder 12 (JO12)

8 - 8

10, maximaal 11

Jeugd onder 13 (JO13)

11 - 11

Afhankelijk van totaal aantal beschikbare spelers

Jeugd onder 15 (JO15)

11 - 11

Afhankelijk van totaal aantal beschikbare spelers

Jeugd onder 17 (JO16 en JO17)

11 - 11

Afhankelijk van totaal aantal beschikbare spelers

Jeugd onder 19 (JO19)

11 - 11

Afhankelijk van totaal aantal beschikbare spelers

Meiden onder 17 (MO17)

11 - 11

Afhankelijk van totaal aantal beschikbare spelers

Bijlage 2: Hoofdleiders, coördinator en HJO’s

 

Jaarlagen

 

Contact

JO5, JO6 en JO7

Rick Peeters

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JO8 en JO9

Martijn Janssen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JO10 en JO11

Wouter Aben

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JO12, JO13 en JO15

Claudia Hamers

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

JO16, JO17 en JO19

John Engels

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MO17

Rob Arts

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coördinator Jeugd

Judith Hendriks

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris Jeugd

Hanneke Conjaerts

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofd Jeugd Opleiding Onderbouw  (JO5 tot en met JO12)

Patrick Lenssen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoofd Jeugd Opleiding Bovenbouw (JO13 tot en met JO19)

Lucien Conjaerts

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

       

SVV: partnerclub vh jaar

dinsdag 28 augustus 2018 15:14

SV Venray is door VVV-Venlo benoemd tot Partnerclub van het Jaar 2017-2018.

SV Venray is winnaar geworden van een ranking voor partnerclubs waarin de meetmomenten van de samenwerking, zoals contactmomenten, betrokkenheid etcetera met VVV-Venlo, worden geregistreerd. In het verleden vielen respectievelijk VVV'03, SVC 2000, Venlosche Boys en HBSV deze eer ten deel. Binnenkort zal SV Venray door een afvaardiging van VVV-Venlo met een bezoek worden vereerd en in het zonnetje worden gezet. Ook zal de amateurvereniging worden uitgenodigd als gast tijdens de competitiewedstrijd VVV-Venlo – Feyenoord op 7 april 2019 in Seacon Stadion – De Koel – in Venlo en wordt door VVV-Venlo een clinic verzorgd.

Bron: Peel en Maas Venray

Bezoekadres:

Sportlaan 6
5801AH Venray

Google Maps

Contact:

Tel. Kantine:
  0478-586878

Administratie:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail:

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.